logo-alt.png
#

Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

1.Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Glimat sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, za pośrednictwem platformy B2B  http://b2b.glimat.pl/ składania zamówień na produkty dostępne na Platformie Sprzedaży B2B http://b2b.glimat.pl/, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów uprawnienia Klienta do zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Do korzystania z Platformy Sprzedaży B2B http://b2b.glimat.pl/ w tym przeglądania asortymentu Platformy Sprzedaży B2B http://b2b.glimat.pl/ oraz składania zamówień na produkty, niezbędna jest:

a) zarejestrowana działalność gospodarcza w formie indywidualnej lub spółki bądź otrzymanie uprawnienia od osoby prowadzącej działalność gospodarczą

a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania z Platformy Sprzedaży B2B http://b2b.glimat.pl/ zgodnie z jej przeznaczeniem. 

4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Platformy Sprzedaży B2B http://b2b.glimat.pl/, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Platformy Sprzedaży B2B http://b2b.glimat.pl/ lub jej elementów technicznych, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Platformy Sprzedaży B2B http://b2b.glimat.pl/ do celów innych niż jej przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Platformy Sprzedaży B2B http://b2b.glimat.pl/jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp. 

5. Spółka w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Platformy Sprzedaży B2B http://b2b.glimat.pl/ spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Platformy Sprzedaży B2B http://b2b.glimat.pl/ z infrastrukturą techniczną Klienta. 

6. Przeglądanie asortymentu Platformy Sprzedaży B2B http://b2b.glimat.pl/ nie wymaga rejestracji. Dostęp do cen oraz możliwość samodzielnego składania zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Platformy Sprzedaży B2B http://b2b.glimat.pl/ wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami § 2 regulaminu.

§ 2 Rejestracja

1. W celu rejestracji na Platformie Sprzedaży B2B http://b2b.glimat.pl/ (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając prawidłowe dane rejestracyjne firmy, imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania zamówień, adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Platformy Sprzedaży B2B http://b2b.glimat.pl/ oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta. 

2. Firma Glimat Sp z o.o., będąca właścicielem Platformy Sprzedaży B2B http://b2b.glimat.pl/ zastrzega sobie prawo do sprawdzania każdej rejestracji w dostępnych bazach danych firm oraz do usuwania kont niespełniających warunków rejestracji lub zawierających błędne dane w formularzu rejestracyjnym.

2. Rejestracja na Platformie Sprzedaży B2B http://b2b.glimat.pl/, jak również korzystanie z funkcjonalności Platformy Sprzedaży B2B http://b2b.glimat.pl/, są nieodpłatne. 

3. Po zarejestrowaniu się i aktywacji konta klienta na Platformie Sprzedaży B2B http://b2b.glimat.pl/ każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym. 

4. W celu usunięcia konta Klienta z Platformy Sprzedaży B2B http://b2b.glimat.pl/ należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta na adres e-mail info@glimat.pl

§ 3 Zasady korzystania z Platformy Sprzedaży B2B http://b2b.glimat.pl/

1. Logowanie do Platformy Sprzedaży B2B http://b2b.glimat.pl/ odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Moje konto”). 

2. Klient, który zarejestrował konto i otrzymał informację o aktywacji konta może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Platformy Sprzedaży B2B http://b2b.glimat.pl/, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Platformy Sprzedaży B2B http://b2b.glimat.pl/.

3. Spółka uprawniona jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach Platformy Sprzedaży B2B http://b2b.glimat.pl/ naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany na Platformie Sprzedaży B2B http://b2b.glimat.pl/. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektronicznej w trybie natychmiastowym. 

4. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Platformy Sprzedaży B2B http://b2b.glimat.pl/ mogą być zgłaszane Spółce za pośrednictwem Działu Obsługi klienta. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 9 regulaminu. 

10. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. 

11. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta na Platformie Sprzedaży B2B http://b2b.glimat.pl/. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta na Platformie Sprzedaży B2B http://b2b.glimat.pl/ jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta;

§ 4 Informacje o produktach

1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Platformy Sprzedaży B2B http://b2b.glimat.pl/ stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Platformy Sprzedaży B2B http://b2b.glimat.pl/:

a) nie zawierają podatku VAT i podawane są w złotych polskich;

b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

3. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. 

4. Promocje na Platformie Sprzedaży B2B http://b2b.glimat.pl/ nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§ 5 Warunki realizacji zamówień

1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Platformy Sprzedaży B2B http://b2b.glimat.pl/ przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę. 

2. W celu złożenia zamówienia należy:

a) zalogować się do Platformy Sprzedaży B2B http://b2b.glimat.pl/;

b) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;

c) wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu);

d) wybrać dane odbiorcy zamówienia (dane do faktury) oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu - jeżeli na danym koncie znajduje się kilka punktów odbioru towaru ;

e) wybrać metodę płatności i dostawy a następnie kliknąć przycisk „Potwierdzam zamówienie”;

3. W przypadku trzech pierwszych zamówień realizacja zamówienia tylko przy przedpłacie lub płatności przy odbiorze – należy opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności. Kolejne zamówienia mogą być realizowan z płatnością odroczoną jeżeli zostanie uzgodniona taka forma płatności. 

4. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Spółce oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu. 

5. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Spółkę zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Spółki o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 4 powyżej. 

6. Spółka zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który co najmniej raz bez podania przyczyny nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską;

7. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Spółki nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Spółka poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

11. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Spółka może zaproponować Klientowi:

a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Spółka będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia);

b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Spółka będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

12. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Spółki), Spółka dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 11 regulaminu. 

13. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Spółki), Spółka może anulować zamówienie w całości. 

14. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 12-13 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Spółka zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 12 regulaminu. 

15. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

§ 6 Modyfikacje zamówienia

1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu do momentu finalizacji zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku „Potwierdzam zamówienie”. 

2. Wszelkie zmiany w zamówieniu od momentu potwierdzenia zamówienia przez klienta są możliwe poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta (telefoniczny lub e-mailowy).

3. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia w przypadku zlecenia ich do Dzaiłu Obsługi Klienta.

§ 7 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

1. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać:

a) gotówką podczas odbioru przedmiotu zamówienia w siedzibie hurtowni OksiGraf w Krakowie przy ul. Olszanickiej 85. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na Platformie Sprzedaży B2B http://b2b.glimat.pl/;

b) podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go przez firmę kurierską - gotówką. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na Platformie Sprzedaży B2B http://b2b.glimat.pl/;

c) przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) - przelewem bankowym. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Spółkę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności jeżeli nie ustalono zasad płatności odroczonej.

d) w terminie ustalonym na fakturze wynikającym z ustaleń obu stron odnośnie płatności odroczonej.

3. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza granicami Polski, zapłaty można dokonać jedynie przelewem bankowym. Realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Spółkę potwierdzenia przez podmiot realizujący płatność poprawnego wykonania płatności. 

4. Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze. Forma płatności może być uzależniona od rodzaju produktu i/lub miejsca odbioru zamówienia. 

§ 8 Czas realizacji zamówień

1. Spółka zamieszcza na Platformie Sprzedaży B2B http://b2b.glimat.pl/ informację o statusie przesyłki. Czas realizacji wynosi standardowo 24 godziny w czasie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu. 

2. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem transportu OksiGraf na terenie małopolski lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres. 

3. Poza terenem Polski przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres. 

4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

§ 9 Warunki reklamacji

1. Spółka jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego produktu przez Spółkę.. 

2. Spółka w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. 

3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Spółkę Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Spółki i opisem reklamacji (wzór dokumentu reklamacji znajduje się na odwrocie faktury). 

4. W przypadku gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej, reklamację (tj. reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres Magazynu (rekomendujemy wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej listem zwykłym lub paczką ekonomiczną).

5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Spółka niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Spółka zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Klient ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Spółce za nabycie danego produktu.

§ 10 Warunki gwarancji

1. Produkty sprzedawane przez Spółkę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Spółka nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. W przypadku bliższych informacji dotyczących gwarancji prosimy o kontakt z Działęm Osługi Klienta. 

2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Spółka może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Spółki;

b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 9 regulaminu.

§ 11 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta;

2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego na Platformie Sprzedaży B2B http://b2b.glimat.pl/ w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się :

- od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),

- od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

4. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej

5. W takim przypadku Konsument zobowiązany jest do zwrotu Spółce produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jej cechy i funkcjonowanie. Spółka zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami § 12 regulaminu.

6. Bezpośredni koszt zwrotu produktu(ów) w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Koszt zwrotu jest liczony jako koszt wysyłki oraz koszt odbioru towaru plus 10 % wartości zamówienia (koszt pakowania towaru). Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie. 

7. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt Spółce, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Konsument może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części wysyłając przedmiot na adres siedziby hurtowni OksiGraf w Krakowie przy ul. Olszanickiej 85.

8. Spółka nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

§ 12 Zwrot należności Klientom

1. Spółka dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej;

c) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało odebrane w siedzibie firmy i było uprzednio opłacone z góry;

d) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.

2. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Spółka może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3. Spółka dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta– jeśli zamówienie było opłacone: 

4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Spółce numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Spółce takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego. 

§ 14 Dane osobowe

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta na Platformie Sprzedaży B2B http://b2b.glimat.pl/ oraz w procesie korzystania z Platformy Sprzedaży B2B http://b2b.glimat.pl/, w tym dokonywania zakupów na Platformie Sprzedaży B2B http://b2b.glimat.pl/. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Spółkę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów naPlatformie Sprzedaży B2B http://b2b.glimat.pl/. 
2. Dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę, tj. spółkę pod firmą Glimat Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Głównej 1c, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 631-23-33-447
3. Spółka przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta na Platformie Sprzedaży B2B http://b2b.glimat.pl/, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 15 regulaminu, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną. 

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta. 

5. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta. 

§ 16 Postanowienia końcowe

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Platformy Sprzedaży B2B http://b2b.glimat.pl/ nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. 

2. Spółka dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Platformy Sprzedaży B2B http://b2b.glimat.pl/ były na najwyższym poziomie, jednakże Spółka nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Platformy Sprzedaży B2B http://b2b.glimat.pl/ w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Platformy Sprzedaży B2B http://b2b.glimat.pl/. 

3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Spółka nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. 

4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi, o którym mowa w § 11 ust. 2 regulaminu, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 11 regulaminu. 

5. Ceny podane na Platformie Sprzedaży B2B http://b2b.glimat.pl/ są cenami z rabatem Klienta i są cenami obowiązującymi w hurtowni stacjonarnej OksiGraf jednak nie muszą podlegać dodatkowym rabatom i promocjom, które mogą w danym czasie obowiązywać w hurtowni OksiGraf.

6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).. 

7. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Platformy Sprzedaży B2B http://b2b.glimat.pl/ używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117). 

8. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Spółce statystyk swojej obecności i aktywności na Platformie Sprzedaży B2B http://b2b.glimat.pl/. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów. 

9. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Platforma Sprzedaży B2B http://b2b.glimat.pl/ korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Platformy Sprzedaży B2B http://b2b.glimat.pl/ . Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności. 

10. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Spółką rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Spółki.

11. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Platformy Internetowej B2B http://b2b.glimat.pl/ zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.